Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:

Právne služby

 
Právny audit / Due Dilligenc

- komplexné posúdenie vnútorných predpisov obchodných spoločností a iných právnych dokumentov najmä s ohľadom na ich súlad s platnou právnou úpravou,
- analýza súdnych sporov, posúdenie predpokladu úspešnosti
- posúdenie výhodnosti zmlúv, upozornenie na právne vady a vypracovanie odporúčaní

 
Právo obchodných spoločností

- zakladanie všetkých foriem obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručeným obmedzením, akciová spoločnosť), zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
- zabezpečenie kompletnej právnej agendy obchodných spoločností (vykonanie zmien údajov zapísaných v Obchodnom registri, zrušenie, zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, prevod obchodných podielov, zvyšovanie alebo zníženie základného imania atď.

 
Obchodné právo

- príprava a spracovanie zmluvných dokumentov
- právne posúdenie návrhov zmluvných dokumentov
- zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach, príprava dohôd o urovnaní,
- vypracovanie právnych stanovísk a analýz

 
Právo verejnej správy

-  kompletný právny servis pre samosprávy miest a obcí

 
Právo nehnuteľností

- komplexné právne poradenstvo pri nakladaní so všetkými druhmi nehnuteľností,
- príprava dokumentácie pre kúpu, predaj, zámenu, prenájom nehnuteľností,
- právne poradenstvo v oblasti zriaďovanie a vzniku záložných práv ako aj vecných bremien,
- zrušenie podielového spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie

 
Vymáhanie pohľadávok

- kompletný právny servis v oblasti v oblasti vymáhania pohľadávok (zaslanie výzvy, zastupovanie klienta v súdnom konaní ako aj v exekučnom konaní),
- právne poradenstvo a zabezpečenie dobrovoľných dražieb

 
Pracovné právo

- kompletný servis v oblasti pracovného práva ako napr.  príprava a analýza pracovných zmlúv a iných zmlúv upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom,  posudzovanie vzniku, zmeny a ukončenia pracovnoprávnych pomerov
- zastupovanie zamestnancov ako aj zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch

 
Rodinné právo

- právne poradenstvo pri rozvode, príprava podkladov pre rozvodové konanie, zastupovanie klienta v súdnom konaní,
- zastupovanie klienta v súdnych konaniach týkajúcich sa úpravy rodičovských  práv a povinnosti k maloletým
- vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 
Občianske právo

- príprava a analýza zmlúv a iných právnych úkonov v oblasti občianskeho práva
- zastupovanie klienta pre súdmi a inými orgánmi štátnej správy v občianskych veciach
- poskytujeme právne služby vo veciach náhrady škody ako aj bezdôvodného obohatenia

 
Dedičské právo

- kompletný servis v oblasti dedičského práva ( právne poradenstvo, vypracovanie závetu)
- zastupovanie klienta pred súdom prípadne pred notárom

 
Správne právo

- zastupovanie klienta v správnom konaní pred správnymi orgánmi (katastrálny úrad, stavebný úrad atď.)
- vypracovanie návrhov, rôznych podaní a opravných prostriedkov v súvislosti so správnym konaním

 
Právo duševného vlastníctva

- podanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie klienta pre Úradom priemyselného vlastníctva SR,
- prevod práv duševného vlastníctva

Neprehliadnite

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej má zriadený elektronický podpis, ktorý prináša klientom našej kancelárie viaceré výhody, napr. pri založení obchodnej spoločnosti klient musí uhradiť len 50 % súdneho poplatku (v prípade založenia s.r.o. súdny poplatok je namiesto 331,50 € len 165,75 €).

Zmluvy o prevode nehnuteľností (napr. kúpna alebo darovacia zmluva) vypracované v advokátskej kancelárie Mgr. Evy Gulyášovej sú opatrené autorizačnou doložkou, a podpisy zmluvných strán už nie je nutné osobitne overiť pred notárom. Autorizácia zmlúv prináša pre našich klientov výhody v úspore nákladov ohľadne overenia podpisov a v urýchlení katastrálneho konania, dĺžka ktorého trvá len 20 dní.