On-line službu právna poradňa poskytuje Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej všetkým návštevníkom internetových stránok bezplatne. Služba právnej poradne je anonymná.

Vašu otázku zodpovie pracovník kancelárie v čo najkratšom možnom čase prostredníctvom e-mailu. V súrnych prípadoch pre dojednanie osobného stretnutia nás neváhajte telefonicky kontaktovať v pracovných dňoch od 09.00 do 18.00 hod. Právne rady zdarma telefonicky neposkytujeme.

Online poradenstvo

 
Zalozenie spoločnosti s ručeným obmedzením (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným ( ďalej ako „s.r.o.“) je najčastejšie sa vyskytujúcou obchodnou spoločnosťou.  Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou prípadne zakladateľskou listinou, ktorá  upravuje vnútorné vzťahy spoločnosti a jej fungovanie, najmä práva a povinnosti spoločníkov ako aj členov jednotlivých orgánov spoločnosti, spôsob konania v mene spoločnosti ako aj spôsob prijímania rozhodnutí.
Založenie obchodnej spoločnosti nemusí byť vždy jednoduchou  záležitosťou. Komplikované právne problémy sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak spoločnosť založia viacerí spoločníci alebo právnické osoby, spoločníci sú zahraničné osoby alebo v spoločnosti sa zriaďujú fakultatívne orgány ako dozorná rada alebo prokurista.  Vzhľadom k tomu, že všetky tieto problematickejšie záležitosti sú upravené v spoločenskej zmluve, odporúčame už pri vypracovaní toho základného dokumentu spoločnosti využiť služby advokáta.

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej poskytuje kompletný právny servis pri zakladaní obchodných spoločností, v rámci ktorého Vám poradíme pri výbere vhodnej formy obchodnej spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre registráciu spoločnosti do obchodného registra a taktiež aj zabezpečujeme notárske služby.  Okrem zakladania obchodnej spoločnosti Vám v prípade záujmu zabezpečíme vykonanie zmien v obchodnom registri ( zmena obchodného mena, sídla, konateľov) ako aj predaj už založených s.r.o.

V rámci uvedenej  činnosti Vám zabezpečuje najmä
- vypracovanie dokumentov (spoločenskej zmluvy príp. zakladateľskej zmluvy,) a iných potrebných listín a dokumentov vo forme požadovanej zákonom,
- príprava podkladov pre vydanie živnostenského alebo iného oprávnenia,
- vypracovanie návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra a jeho podanie v mene klienta,
- zastupovanie klienta pred živnostenským úradom a obchodným registrom,
- kompletné právne poradenstvo týkajúce sa fungovania a činnosti spoločnosti
- vyžiadanie výpisov z obchodného registra

Postup založenia s.r.o.
• 1. krok:
Určenie obchodného mena, sídla, predmetu podnikania spoločnosti, spoločníkov a ďalších členov orgánov  spoločnosti,
• 2. krok:
Vypracovanie spoločenskej zmluvy ako aj ostatných dokumentov potrebných  pre zápis spoločnosti do obchodného registra
• 3. krok:
Vybavovanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
• 4.krok:
Zápis spoločnosti do obchodného registra
• 5. krok:
Po zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra je potrebné vytvoriť bankový účet a registrovať spoločnosť na daňovom úrade.

Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra prípadne zápis zmien v obchodnom registri Vám môžeme zabezpečiť do 24 hodín od obdržania všetkých potrebných dokladov. 

Ak máte záujem o bližšie informácie (špecifikácia problému, cenová kalkulácia riešenia daného problému vrátane odmeny advokáta) nás môžete nezáväzne kontaktovať.

 

 
Vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej  poskytuje efektívne služby v oblasti vymáhania pohľadávok vrátane právneho auditu  pohľadávok. V prípade, ak Vám Váš dlžník neuhradil svoj záväzok riadne a včas, Ste oprávnení si uplatniť svoj nárok na okresnom súde v rámci tzv. skráteného súdneho konania formou návrhu na vydanie platobného rozkazu.  Výhodou tohto inštitútu je rýchlosť súdneho konania, nakoľko súd po  preskúmaní predložených listinných dôkazov vydá platobný rozkaz bez nariadenia pojednávania.

Naša advokátska kancelária v prvom rade sa snaží všetky sporné veci vyriešiť mimosúdne. Z uvedeného dôvodu ešte pred samotným podaním návrhu  na vydanie platobného rozkazu vo Vašom mene oslovíme dlžníka s výzvou na uhradenie pohľadávky s tým, že v prípade uhradenie pohľadávky v stanovenom termíne, nebudú od dlžníka vymáhané úroky z omeškania ani trovy právnych služieb. Takýto postup sa nám osvedčil a po zaslaní výzvy veľká časť dlžníkov svoj záväzok dobrovoľne uhradí.    

V prípade, ak ani po uplynutí stanoveného termínu nebude Vaša pohľadávka uhradená, vo Vašom mene podáme návrh na vydanie platobného rozkazu. Po vydaní platobného rozkazu (ktorý sa doručuje aj dlžníkovi) do 15 dní od jeho doručenia má Váš dlžník možnosť sa k tomu vyjadriť formou  podania písomného odporu. Ak to tak neurobí, platobný rozkaz po uplynutí uvedenej lehoty nadobudne právoplatnosť, čím sa stane vykonateľným exekučným titulom.  V prípade, ak Váš dlžník ani po právoplatnosti platobného rozkazu svoj záväzok neuhradí, môžeme vo Vašom mene podať návrh na vykonanie exekúcie. V takom prípade Vaša pohľadávka bude vymáhaná súdnym exekútorom, pričom priebeh exekučného konania priebežne monitorujeme.
V prípade, ak sa platobný rozkaz  dlžníkovi nepodarí doručiť alebo voči nemu dlžník podá odpor, súd bude vo veci ďalej konať  nariadením pojednávania.

Súčasťou nami poskytnutých právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme poskytnutie právneho stanoviska ohľadne oprávnenosti pohľadávky ako aj zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách

Na poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok od Vás budeme žiadať :
- Informácie o dlžníkovi a dlhu,
- Doklady o vzniku právneho vzťahu s dlžníkom ( zmluvy, objednávky, dohody atď.)
- Faktúry a dodacie listy
- Doklady o čiastočnej úhrade pohľadávky,
- Prípadné ďalšie listiny

Ak máte záujem o bližšie informácie (špecifikácia problému, cenová kalkulácia riešenia daného problému vrátane odmeny advokáta) nás môžete nezáväzne kontaktovať.

 

 
Prevody nehnuteľností

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej Vám poskytne komplexné právne poradenstvo, zastupovanie a služby v oblasti práva nehnuteľností .
Všetky zmluvy o prevodoch nehnuteľností musia mať písomnú formu. V súčasnosti sa na internete dá nájsť množstvo vzorov kúpnych a iných zmlúv, použitie ktorých však nemusí byť pre vás výhodné. Vzhľadom k tomu, že  neustále dochádza k legislatívnym zmenám, zmluva nájdená na internete nemusí byť vždy aktuálna. Tieto zmluvy neboli vyhotovené konkrétne pre Vás, na základe Vašej požiadavky a  neošetria všetky situácie, ktoré môžu nastať a ktoré neskôr môže spôsobiť i problémy.  Neaktuálnosť zmluvy prípadne iné nesprávnosti v nej môže spôsobiť, že vklad vlastníckeho práva na kupujúceho  bude odmietnutý a zmluvu bude potrebné prepracovať.
Z uvedených dôvodov a z dôvodov výskytu viacerých podvodných konaní pri prevode nehnuteľností, Vám odporúčame pri uzatváraní zmlúv obrátiť sa na advokáta.

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej v oblasti práva nehnuteľností  pre Vás zabezpečí najmä:
• právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
• prípravu a vypracovanie dokumentov ohľadne prevodu nehnuteľností (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o zriadení záložného práva) resp. preskúmanie už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v katastrálnom konaní,
• vypracovanie dohôd čo zmlúv o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti,
• právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.

Zmluvu o prevode nehnuteľností  Vám môžeme vypracovať do 24 hodín od obdržania všetkých potrebných podkladov.

Zároveň Vás informujeme, že advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej  Vám poskytuje aj služby v oblasti autorizácie zmlúv, ktoré boli spísané advokátom. Uvedeným postupom sa právnickým a fyzickým osobám poskytuje väčšiu istotu pri uzatváraní zmlúv o prevode nehnuteľností. V prípade, ak zmluva bola opatrená autorizačnou doložkou, podpisy na nej už nebude potrebné notársky overovať.
Výhody autorizácie zmlúv:
- Podpisy nie je potrebné notársky overiť,
- Správa katastra preskúma iba zhodnosť zmluvy s katastrálnym operátom,
- Správa katastra o návrhu na vklad rozhodne do 20 dní ,
- Právna istota účastníkov zmluvy

Ak máte záujem o bližšie informácie (špecifikácia problému, cenová kalkulácia riešenia daného problému vrátane odmeny advokáta) nás môžete nezáväzne kontaktovať.

 

 
Rozvod a výživné

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej poskytuje kompletný právny servis v otázkach rozvodu a úpravy práv a povinností k maloletým dieťaťom (výživné, výchova a starostlivosť o deti). 
Rozvodové konanie je konaním, ktoré sa začína výlučne na základe návrhu na rozvod manželstva. Návrh na rozvod (žiadosť o rozvod) môže podať ktorýkoľvek z manželov a to aj bez predchádzajúcej dohody manželov.

Manželstvo je možné rozviesť aj keď majú manželia maloleté deti. Spolu s rozvodom manželstva súd upraví i práva a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode, najmä určí, komu budú deti zverené do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na ich výživu, upraví styk druhého z rodičov k dieťaťu, ďalej určí kto bude spravovať majetok dieťaťa po rozvode a iné. Súd pri rozvode ako aj pri úprave práv a povinnosti k maloletým deťom  sa vždy prihliada na záujmy týchto detí.
Návrh na rozvod manželstva (najmä pokiaľ ide o petit návrhu) musí byť formulovaný presne a určite. Nesprávne pripravený návrh na rozvod môže spôsobiť, že rozvodové konanie bude trvať zbytočne dlhšie. 

K návrhu na rozvod je potrebné pripojiť tieto základné prílohy:
- sobášny list
- rodný list dieťaťa (detí)
- potvrdenie o trvalom pobyte účastníkov
- listinné dôkazy o príjme oboch manželov
- listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti, domácnosť
- a iné dokumenty

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej poskytuje právne poradenstvo v otázkach rozvodu a  výživného a taktiež poskytuje cenné rady s ohľadom na prípadné majetkové vyporiadanie manželov po rozvode.  V otázkach rozvodu a úpravy práv a povinností k maloletým pre Vás zabezpečíme najmä:
- komplexnú pomoc pri Vašom rozvode podľa Vašich požiadaviek a záujmov
- vypracovanie dokumentov v súdnom konaní ( návrh na rozvod, vyjadrenie k návrhu, rodičovské dohody),
- zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva
- úpravu pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom
- zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM).

Ak máte záujem o bližšie informácie (špecifikácia problému, cenová kalkulácia riešenia daného problému vrátane odmeny advokáta) nás môžete nezáväzne kontaktovať.

 

Neprehliadnite

Advokátska kancelária Mgr. Evy Gulyášovej má zriadený elektronický podpis, ktorý prináša klientom našej kancelárie viaceré výhody, napr. pri založení obchodnej spoločnosti klient musí uhradiť len 50 % súdneho poplatku (v prípade založenia s.r.o. súdny poplatok je namiesto 331,50 € len 165,75 €).

Zmluvy o prevode nehnuteľností (napr. kúpna alebo darovacia zmluva) vypracované v advokátskej kancelárie Mgr. Evy Gulyášovej sú opatrené autorizačnou doložkou, a podpisy zmluvných strán už nie je nutné osobitne overiť pred notárom. Autorizácia zmlúv prináša pre našich klientov výhody v úspore nákladov ohľadne overenia podpisov a v urýchlení katastrálneho konania, dĺžka ktorého trvá len 20 dní.